Loading...

Doel ROBUST

De huidige laag- en middenspanningsnetwerken zijn niet ontworpen met het doel om grootschalige integratie van zonnepanelen, elektrische voertuigen en warmtepompen te faciliteren. Als gevolg hiervan kampen distributienetwerkbeheerders in toenemende mate met congestie en met moeilijkheden om de spanning binnen vastgestelde normen te houden, vooral in de avonduren en op zeer zonnige dagen.

Flexibiliteit van eindgebruikers, in de vorm van grote aantallen slim ladende en ontladende elektrische auto’s en bussen, stationaire batterijen en slim geregelde duurzame nieuwbouwwijken, kan worden ingezet om netverzwaring uit te stellen of de uitrol hiervan beter te plannen.

Een belangrijke vraag wordt wat de optimale verhouding is qua totale kosten en CO2-emissiebesparing tussen netverzwaring enerzijds en de inzet van dit integrale flexibiliteitssysteem anderzijds, gezien vanuit het oogpunt van totale maatschappelijke kosten en baten. En hoe de flexibiliteitsbronnen (door aangepast energiemarktontwerp en andere prikkels) zodanig kunnen worden aangestuurd dat ze de congestieproblemen daadwerkelijk reduceren. Met als ambitie het aanzienlijk verkleinen van de noodzaak tot netverzwaringen bij netbeheerders, waarbij bij de betrokken spelers voldaan wordt aan hun randvoorwaarden zoals bijvoorbeeld hun verdienmodellen en de inzetbaarheid van hun elektrische (deel-)auto’s en bussen.

ROBUST wil:

  • Proof-of-principle leveren van een optimale verhouding tussen flexibiliteit en netverzwaring, gevalideerd op gedragsaspecten, dataveiligheid, leveringszekerheid, economische waarde, beleidsontwikkeling en juridische implicaties.
  • Proof-of-principle leveren van een flexibel elektriciteitsnet voor optimaal wonen, werken en mobiliteit op stadsniveau.
  • Pionierende innovatieclusters rond flexibiliteitssystemen in Utrecht en Arnhem verbinden.

ROBUST helpt:

  • De beheerders van onder andere batterijen, elektrische auto’s, zonnepanelen en warmtepompen om deze slim in te zetten voor een flexibel elektriciteitsnet.
  • Netbeheerders netverzwaring beter te plannen of misschien zelfs te voorkomen door een betere spreiding van de elektriciteitsvraag.
  • Programmaverantwoordelijken door een balans te houden tussen het gebruik en de opwek van elektriciteit.
  • Aanbieders van energiebronnen en consumenten door een betere afstemming tussen vraag en aanbod van elektriciteit.
  • Gemeentes door het voorkomen en spreiden van netverzwaring, zodat bijvoorbeeld minder extra onderstations in de steden geplaatst hoeven te worden en overlast door aanleg wordt verminderd.

Een snel groeiende oplossing

In het Project FLEET zijn laadpalen steeds slimmer geworden door de inzet van een living lab in de gemeente Utrecht. FLEET kwam voort uit het project Smart Solar Charging. Smart Solar Charging helpt de energietransitie te versnellen, door de batterijen van auto’s in te zetten om vraag en aanbod van duurzame energie te matchen.

Als opvolger van Smart Solar Charging en FLEET zet het project een stap naar het gebruik van elektrische auto’s en batterijen op stadsregioniveau om netverzwaring te voorkomen. Auto’s en batterijen geven flexibiliteit, die ingezet kunnen worden om pieken en dalen in het elektriciteitsnet op te vangen. Daarnaast wordt kennisopbouw in een breder samenwerkingsverband opgezet om zo het pionieren in losse consortia te voorkomen en dankzij gezamenlijk ontwikkelde systemen en (inter)nationale protocollen – regiospecifieke flexibiliteitssystemen in Nederland te voorkomen.